Hệ thống Thú Cưỡi

 

Thú Cưỡi là bạn đồng hành trung thành và tận tụy. Bước đường du hiệp sẽ thuận lợi hơn khi bên cạnh chư vị đại hiệp lúc nào cũng có người bạn đường này. Thú Cưỡi là nguồn sức mạnh rất lớn giúp các đại hiệp tăng tất cả các chỉ số thuộc tính của nhân vật.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 13 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Thú Cưỡi để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Thú Cưỡi Đơn.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

 

1. Tăng giới

Tiến giới thú cưỡi có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính thú cưỡi.

Giới hạn dùng Thú cưỡi Linh và cấp Thú cưỡi có liên quan, cấp Thú cưỡi càng cao số lượng Thú cưỡi Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Ảo hóa

Thú cưỡi có thể qua Ảo hóa để update hình tượng thú cưỡi đặc biệt.

 

 

 

3. Trang bị

Thú cưỡi có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho Thú Cưỡi.

Cường hóa Trang bị giúp tăng thuộc tính cộng thêm cho Thú Cưỡi

 

 

 

 

4. Thần Luyện

Có thể dùng Thần Luyện Thạch tiến hành Thần Luyện Thú cưỡi tăng thuộc tính nhân vật.

Mỗi lần Thần Luyện điểm Thần Luyện nhận được có tỷ lệ bạo kích gấp bội.

Thú cưỡi cấp giới càng cao, Thần Luyện gia thành thuộc tính càng nhiều.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Hệ thống Thú Cưỡi

 

Thú Cưỡi là bạn đồng hành trung thành và tận tụy. Bước đường du hiệp sẽ thuận lợi hơn khi bên cạnh chư vị đại hiệp lúc nào cũng có người bạn đường này. Thú Cưỡi là nguồn sức mạnh rất lớn giúp các đại hiệp tăng tất cả các chỉ số thuộc tính của nhân vật.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 13 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Thú Cưỡi để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Thú Cưỡi Đơn.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

 

1. Tăng giới

Tiến giới thú cưỡi có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính thú cưỡi.

Giới hạn dùng Thú cưỡi Linh và cấp Thú cưỡi có liên quan, cấp Thú cưỡi càng cao số lượng Thú cưỡi Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Ảo hóa

Thú cưỡi có thể qua Ảo hóa để update hình tượng thú cưỡi đặc biệt.

 

 

 

3. Trang bị

Thú cưỡi có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho Thú Cưỡi.

Cường hóa Trang bị giúp tăng thuộc tính cộng thêm cho Thú Cưỡi

 

 

 

 

4. Thần Luyện

Có thể dùng Thần Luyện Thạch tiến hành Thần Luyện Thú cưỡi tăng thuộc tính nhân vật.

Mỗi lần Thần Luyện điểm Thần Luyện nhận được có tỷ lệ bạo kích gấp bội.

Thú cưỡi cấp giới càng cao, Thần Luyện gia thành thuộc tính càng nhiều.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ