Hệ thống Chiến Thuẫn

 

Hệ thống Chiến Thuẫn trong Ngư Long Truyền Kỳ giúp cho nhân vật gia tăng thuộc tính nhân vật và giảm sát thương nhận phải khi chiến đấu.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 44 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Tiến Giai => Thuẫn để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Đá Chiến Thuẫn.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

 

1. Tăng giới

Tiến giới Chiến Thuẫn có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính Chiến Thuẫn.

Giới hạn dùng Chiến Thuẫn Linh và cấp Chiến Thuẫn có liên quan, cấp giới Chiến Thuẫn càng cao số lượng Chiến Thuẫn Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Trang bị:

Thuẫn có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho nhân vật.

Cường hóa Trang bị giúp gia tăng thuộc tính cộng thêm cho Thuẫn.

 

3. Đúc Thần:

Dùng Đan Đúc Thần Chiến Thuẫn Tiến hành Đúc Thần.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ

Ngự Long Truyền Kỳ
Ngự Long Truyền Kỳ
Menu

Hệ thống Chiến Thuẫn

 

Hệ thống Chiến Thuẫn trong Ngư Long Truyền Kỳ giúp cho nhân vật gia tăng thuộc tính nhân vật và giảm sát thương nhận phải khi chiến đấu.

 

Điều kiện

Nhân vật đạt cấp 44 sẽ mở.

Giao diện

Nhấp biểu tượng Tiến Giai => Thuẫn để mở.

Tiến cấp

- Vật phẩm: Đá Chiến Thuẫn.
- Nguồn: PB Tiến Giới, Shop, Shop PB Liên SV.

 

1. Tăng giới

Tiến giới Chiến Thuẫn có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính Chiến Thuẫn.

Giới hạn dùng Chiến Thuẫn Linh và cấp Chiến Thuẫn có liên quan, cấp giới Chiến Thuẫn càng cao số lượng Chiến Thuẫn Linh có thể dùng càng nhiều.

 

 

 

2. Trang bị:

Thuẫn có thể mang tối đa 4 trang bị giúp tăng thuộc tính cho nhân vật.

Cường hóa Trang bị giúp gia tăng thuộc tính cộng thêm cho Thuẫn.

 

3. Đúc Thần:

Dùng Đan Đúc Thần Chiến Thuẫn Tiến hành Đúc Thần.

 

 

BQT Ngự Long Truyền Kỳ